Rehabilitační místnost

Služby

Individuální rehabilitace hrazená zdravotní pojišťovnou a individuální rehabilitace.

Klienti pojišťoven

 • K terapie přijímáme pacienty s platným FT poukazem od lékaře
 • Poukazy je potřeba uplatnit do 7 dní od vystavení
 • Objednáváme osobně i telefonicky
 • Nezapomeňte s sebou přinést FT poukaz na ošetření, případně zdravotní dokumentaci vztahující se k vašemu problému
 • Na terapii si s sebou vezměte přezůvky, ručník (pod sebe) a pohodlné oblečení na cvičení

Léčebná rehabilitace, fyzioterapie

Fyzikální terapie

Smluvní pojišťovna

 • 111 VZP
 • 201 VoZP
 • 205 ČPZP
 • 207 OZP
 • 211 ZPMVČR

Kam dál?

O nás
Ceník
Kontakt

Kineziologické vyšetření je komplexní vyšetření prováděné fyzioterapeutem způsobilým k výkonu povolání. Obsahuje podrobné odebrání anamnézy, s důrazem na pracovní a sociální část, ergonomické vyhodnocení, zhodnocení subjektivních obtíží s hlavní zřetelem k pohybovému aparátu.
Vlastní kineziologické vyšetření zahrnuje objektivní vyšetření podle závažnosti postižení, s následnou diferenciálně-diagnostickou, klinickou rozvahou a se stanovením cílů fyzioterapie.

Výkon obsahuje i administrativní činnost s ním spojenou a zápis o celém postupu do dokumentace.

Techniky měkkých tkání směřují k dosažení balance měkkých tkání a redukce bolestivých stavů. Mezi měkké tkáně patří kůže, podkoží, svaly a fascie (vazivový obal svalů) a také ošetření jizev.
Zdravé měkké tkáně jsou vůči sobě uvolněné, posunlivé. Funkční porucha měkkých tkání často narušuje pohyb a přitom působí bolest. Vlivem přetížení, úrazů či nemocí dochází v těchto měkkých tkáních ke změnám, kterými jsou ztuhnutí a přilnutí tkání k sobě. To vede ke vzniku lokálních zatvrdlin, tzv. spoušťových bodů (trigger point), které vyvolávají napětí a bolest. Trigger point je se zvýšenou citlivostí a dráždivostí v tuhém svalovém snopečku, který je bolestivý na tlak a z něhož lze vyvolávat charakteristickou přenesenou bolest i vegetativní příznaky.

Tento výkon nezahrnuje klasickou masáž, mobilizace páteře ani periferních kloubů.

Mobilizace páteře a periferních kloubů je indikována jako léčba při omezené pohyblivosti kloubů nebo pohybového segmentu páteře.
Základem mobilizačních technik je dosažení bariéry pohybu (hranice možného rozsahu kloubu do omezeného směru) a čekání na fenomén uvolnění, může se také využít pružení po dosažení bariéry.
Též se využívá svalová facilitace a inhibice za aktivní účasti pacienta.

Dříve individuální léčebná tělesná výchova (iLTV)

Popis výkonu: Individuální pohybová terapie využívající obecné principy a metody k odstranění poruch v pohybovém systému. Výkon zahrne metody ke zvýšení svalové síly, zvětšení rozsahu pohybu, k reedukaci pohybových stereotypů nebo metody respirační fyzioterapie.  K terapii mohou být využívány terapeutické (nebo cvičební) pomůcky, náčiní, nářadí a další jednoduché  technologie.

Léčebná tělesná výchova pod dohledem na přístrojích (rotoped) a na nestabilních plochách

LTV na nestabilních plochách obsahuje soustavu dynamických a statických balančních cviků s využitím různých typů balančních pomůcek. Terapii přechází správné nastavení plosky nohy. Celkovým cílem je správná aktivace svalů posturálního stabilizačního systému, která by se díky opakovanému nácviku měla u pacienta zautomatizovat.

Metody a koncepty, které spadaly dříve pod název cvičení na neurofyziologickém podkladě, využívají neurofyziologických principů, které vycházejí z psychomotorického vývoje (Vojta, Bobath, DNS, Brunkow, PNF, ACT, senzomotorická stimulace). Jedná se o složitější cvičební postupy.

Popis výkonu: Individuální pohybová terapie založená na ucelené znalosti terapeuta ve specializovaném terapeutickém konceptu nebo metodě. Terapeut je intenzivně vzdělán ve specializovaných metodách kinezioterapie vztahující se ke konkrétní problematice poruch pohybového systému jako celku.

Zdroje:

 • Dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře (DNS)
  https://www.dns-cz.com/
  Dynamická Neuromuskulární Stabilizace je diagnostický a terapeutický koncept široce využitelný především ve fyzioterapii a příbuzných oborech medicínské praxe. Využívá znalostí klíčových principů chování lidské motoriky, které jsou vyjádřením řídící funkce centrálního nervového systému (CNS).
 • Metoda McKenzie
  http://www.mckenzieinstitute.org/cz/cs
  McKenzie metoda Mechanické Diagnostiky a Terapie (MDT) je mezinárodně uznávaná metoda vyšetření a léčby bolesti páteře a periferních kloubů, vynalezená novozélandským fyzioterapeutem Robinem McKenziem.
  MDT terapeuti jsou trénováni pro vyšetření a diagnostiku všech oblastí muskuloskeletálního systému. Hodnocení dle MDT je tedy vhodné u všech problémů páteře, periferních kloubů nebo svalů.
 • Akrální koaktivační terapie (ACT)
  http://rehaspring.cz/
  Metoda ACT zkoumá motorické chování a procesy motorického učení, využívá poloh vývojové kineziologie, biomechaniky uzavřených a následně otevřených kinematických řetězců a funkčního nastavení aker pro aktivaci pohybových vzorů.
 • Spirální dynamika (SD)
  https://www.spiraldynamik.cz/
  Jedná se o švýcarský koncept trojrozměrného držení  a pohybové koordinace lidského těla. Vychází z principů anatomické stavby pohybové soustavy a znalosti ideální pohybové koordinace. Cílem je uvolnění zkrácených a zablokovaných struktur pasivně mobilizačními pohyby ve třech rovinách a postupné navedení pacienta přes pasivní a aktivní pohyby ke správnému aktivnímu používání vlastního těla v optimálním napřímeném držení
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)
  Základním principem této metody je cílené ovlivňování motorických neuronů prostřednictvím aference ze svalových, šlachových a kloubních proprioreceptorů. V této technice se využívají diagonální pohyby nejčastěji horních a dolních končetin. Pohyb je manuálně veden a facilitován terapeutem. Facilitace se provádí svalovým protažením, trakcí, odporem, manuálním kontaktem a slovní vedením.

Využívá ke své terapii zvuk, který je nad hranici slyšitelnosti. Ultrazvuk v tkáních provádí mikromasáž, při které dochází k lepší výživě tkání, snížení otoku, bolesti a napětí. Provádí se pomocí ultrazvukové hlavice a gelu, který zajišťuje dostatečný kontakt s ozvučenou plochou.

 

Využívá různé druhy elektrických proudů, které působí převážně proti bolesti (analgetický efekt), proti zvýšenému napětí svalů (myorelaxační efekt), zvyšuje prokrvení (hyperemie), tkáňový metabolismus a zmírňuje otoky (antiedematózní efekt)

 

Využívá magnetického pole, které vzniká průběhem nízkofrekvenčního proudu speciální cívkou. Terapie je pomocí aplikátorů, které mají různý tvar. Účinky magnetoterapie jsou protibolestivý (analgetický), protizánětlivý, uvolnění napětí svalů (myorelaxační), rozšíření cév (vazodilatační), urychlení hojení,  protiotokový (antiedamatózní)

 

Tepelná terapie pozitivní (teplo je do organismu přiváděno) využívá tepelných nosičů jako je parafín, vulkanopack, rašelina aj. Způsobuje prokrvení tkáně (hyperemie), uvolnění svalového napětí (myorelaxace) a křečí a zlepšuje metabolismus tkání. Vhodné při bolestech pohybového aparátu, bolestech kloubů, proruchách prokrvení.